Čistoća i zelenilo a.d. Čelinac - Zapisnik sa 2. vanredne Skupštine akcionara
Veterinarska stanica a.d. Ugljevik saziva 17. redovnu Skupštinu akcionara
ZMIF u preoblikovanju Invest nova fond a.d. Bijeljina - u likvidaciji - Izvještaj o značajnim događajima
PVIK Izvor a.d. Foča - Zapisnik sa 14. Skupštine akcionara